ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Museum van de Vrouw

Mu­se­um van de Vrouw

Dins­dag 15 juni 2021 is het zo ver... de deu­ren gaan weer open!

Op zon­dag 27 juni zijn er­ gra­tis rond­lei­din­gen door de ten­toon­stel­ling Stil­le Kracht bij aan­koop van een tick­et voor het mu­se­um. Deze zul­len in klei­ne groe­pen en met in­acht­name van de richt­lij­nen ver­lo­pen.

De rond­lei­din­gen star­ten om 13, 14 en 15 uur. Deel­na­me aan deze rond­lei­din­gen is uit­slui­tend voor in­di­vi­du­e­le be­zoe­kers en niet voor groe­pen.

Om de vei­lig­heid van de be­zoe­kers en me­de­wer­kers zo­veel mo­ge­lijk te waar­bor­gen, zijn er en­ke­le maat­re­ge­len om een be­zoek aan het mu­se­um voor ie­der­een pret­tig te la­ten ver­lo­pen. Zo is het dra­gen van een mond­kap­je en het re­ser­ve­ren van een be­zoek ver­plicht.

TEN­TOON­STEL­LING

Stil­le kracht: De oor­log in de mens gaat over het da­ge­lijks le­ven tij­dens de Twee­de We­reld­oor­log. In beeld en ge­luid wordt van­uit ver­schil­len­de per­spec­tie­ven het da­ge­lijks le­ven in de oor­logs­ja­ren be­licht. Cen­traal in de ten­toon­stel­ling staan de ver­ha­len, die wer­den op­ge­te­kend uit de mond van over­le­ven­den, man­nen en vrou­wen uit onze re­gio, die de oor­log als kind of jong­vol­was­se­ne mee­maak­ten.

BIN­NEN­KORT TE ZIEN

Van­af 22 juni zijn in de gro­te zaal een t­win­tigtal wer­ken te zien van Dory Theu­nis­sen.

Het werk van Dory kent een veel­voud aan on­der­wer­pen en stij­len, zo­wel fi­gu­ra­tief als ab­stract, in war­me kleu­ren en ver­schil­len­de struc­tu­ren. Kort­om, ze schil­dert zo­als ze is en zich voelt.

MINI-EX­PO­SI­TIE - Qua­ran­tai­ne Chal­len­ges

Tij­dens de eer­ste lock­down in 2020 or­ga­ni­seer­den wij de Qua­ran­tai­ne Chal­len­ges. 15 we­ken lang kwam er ie­de­re week een cre­a­tie­ve op­dracht on­li­ne en jong en oud werd op­ge­roe­pen deel te ne­men en een werk in te stu­ren.

De in­ge­zon­den wer­ken wor­den van­af 22 juni ten­toon­ge­steld.