ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Uitnodiging ALV 2020

JAARVERGADERING 2020

Het bestuur van de ASV zuidwest Limburg nodigt de leden uit
voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
op woensdag 8 april 2020 om 13.00 uur in de
Ontmoetingskerk, Emmaplein 50 te Geleen.

Ter gelegenheid van ons vijf jarig bestaan beginnen we deze middag

met een eenvoudige brunch.
Daarna, om 14.00 uur begint de Jaarvergadering.

AGENDA:

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag van de Jaarvergadering van 10 april 2019
 4. Jaarverslag over 2019 van de secretaris
  Dit verslag zal door de secretaris worden voorgelezen.
 5. Financieel verslag over 2019 en begroting voor 2020
  De penningmeester zal deze stukken in woord en beeld toelichten.
 6. Verslag van de Financiële Commissie
  De heren Nieskens en Schols vormen dit jaar deze commissie. Daar het echtpaar Schols hun lidmaatschap per 1 januari heeft beëindigd, neemt mevrouw Somers, reserve lid, de plaats van de heer Schols in.
 1. Benoeming Financiële Commissie 2020
  De heer Nieskens is herkiesbaar en mevrouw Somers stelt zich beschikbaar als lid van de Financiële Commissie voor 2020.
  Er moet dus minimaal één reserve lid gekozen worden.
 1. Mutaties bestuursleden
  De secretaris, de heer Zevenhuizen en bestuurslid mevr. Stoffer zijn dit jaar aftredend.
  Mevr. Stoffer stelt zich niet herkiesbaar, de heer Zevenhuizen wel.
  Het bestuur stelt de vergadering voor de heer Zevenhuizen te herbenoemen.
  Het bestuur stelt verder voor als bestuurslid te benoemen de heer Limpens.
  Het bestuur voldoet hiermee aan artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement.

  Artikel 12, lid 3, van de Statuten:
  Minimaal 1/10de van het totale aantal leden kunnen tezamen een andere kandidaat stellen, en wel schriftelijk, bij de secretaris, ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering, en voorzien van de bereidheid-verklaring van die kandidaat.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Na afloop van de vergadering is er natuurlijk gelegenheid om gezellig samen te zijn onder het genot van een drankje.