ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Verslag ALV 10 april 2019

VERSLAG VAN DE 4e ALGEMENE JAARVERGADERING VAN DE
 ASV ZUIDWEST LIMBURG VAN 10 APRIL 2019


Aanwezig:   39 leden
Afmeldingen: 9 leden


1. Opening:
Bernd opent de vergadering om 14.15 uur.


2. Mededelingen en ingekomen stukken:

- De secretaris heeft nog de enveloppen van de middag over Positieve Gezondheid.

- Hij noemt de namen van de leden, die zich hebben afgemeld.

- Hij had extra pennen meegenomen, maar die waren zo verkocht.

- Hij herinnert aan de presentielijsten op de tafels.


3. Verslag van de jaarvergadering van 14 maart 2018:
Over dit verslag zijn geen op- of aanmerkingen en worden goedgekeurd.


4. Jaarverslag van de secretaris:

Bert leest dit verslag voor.

- Punt 3: Mientje Buys vraagt hoe het met de groep van “Ecsplore” is gegaan.
Bernd antwoordt, dat dit experiment is doodgebloed, doordat steeds meer van onze leden af vielen.

- Mientje vraagt hoe het is met onze vertegenwoordiging in de WMO-raad, omdat dit orgaan niet functioneert.
Jan meldt, dat de afspraak is dat Marjan Walzcak onze  bestuursvergaderingen bijwoont, als er iets belangrijks te 

melden valt. Het bestuur kan haar natuurlijk ook uitnodigen voor een vergadering.


5. Financieel verslag 2018 en begroting 2019:
Middels de beamer geeft Corrinne uitleg. Er zijn geen opmerkingen.


6. Verslag van de Financiële Commissie:
Bernd leest het verslag voor. De commissie stelt voor het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid. Applaus voor Corrinne.


7. Benoeming Financiële Commissie 2019:
De heren Schols en Nieskens vormen de commissie voor 2019, met als reserve Francien Somers. Mevr. Van Arensbergen wordt bedankt voor haar diensten.


8. Mutaties bestuursleden:

- Al Schmidt wordt benoemd als lid van het bestuur, als opvolger van Theo Nieskens.

- Bernd roemt Theo in zijn afscheidswoord als actief bestuurslid en vooral als drijvende kracht als coördinator in de AC 

(Activiteiten Commissie).

- Theo bedankt Bernd en deelt mee dat de verplichtingen hem allemaal te veel zijn geworden, maar dat hij nog wel actief blijft in de AC, en dat hij nog veel plannen heeft voor de AC.

-  Bert bedankt Jan Schipper. Zonder de hulp van Jan (en Ria) in 2015 zou de ASV zuidwest Limburg niet van de grond zijn gekomen. Jan had van meet af aan gezegd, dat hij ons voor een paar jaar zou helpen, maar zich daarna terug ging trekken. In Bernd hebben we gelukkig een goede opvolger gevonden en Jan blijft ons nog vertegenwoordigen als lid van de Federatieraad van de FASv, dus is hij nog lang niet van ons af.
Jan memoreert, dat het zonder secretaris en penningmeester 

ook niet gelukt zou zijn en dat ook Joke van Arensbergen bij de notaris de Statuten had getekend.
Bernd wijst erop, dat niet alleen Ria Jan had bewerkt om ja te zeggen, maar dat Emilie dat ook bij hem had gedaan.


9. Rondvraag:
Francien Somers informeert hoe het gaat met de Senior Friendly Community. Jan deelt mee, dat het Gewestbestuur destijds dit initiatief steunde, maar dat het uiteindelijk een stille dood is gestorven.


Sluiting:
Bernd sluit de officiële vergadering om 15.30 uur, waarna nog gezellig gebabbeld werd onder het genot van een drankje.