ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Verslag ALV 11 augustus 2021

Verslag van de 5e Algemene Ledenvergadering

van de Algemene Senioren Vereniging ZW Limburg
op woensdag 11 augustus 2021 om 14.00 uur

in het Plenkhoes, Bachstraat 2, 6164 BZ Geleen

Aanwezig: 34 leden, van wie 5 bestuursleden, te weten:

Bernd Kreykenbohm (voorzitter), Corrinne Marendziak, Ina Stoffer, Al Schmidt en Wiel Limpens.

Afmeldingen: 6 leden, van wie 1 bestuurslid, te weten Bert Zevenhuizen.

  1. Opening en agenda.

Bernd opent de vergadering om 14.15 uur.

Door Corona is de jaarvergadering reeds uitgesteld in april 2020 en april 2021.

Bernd vraagt de aanwezigen zich te houden aan de anderhalve-meter-regel.

2. Mededelingen en ingekomen stukken.

* Gedurende het afgelopen jaar heeft Bert het secretariaat moeten overdragen (aan Wiel).

Nu op weg naar beterschap.

* Vanaf nu geldt weer een normale cyclus van inloopmiddagen. Belrondes worden beperkt tot

leden die nooit op inloopmiddagen c.q. activiteiten zijn.

* ASV-nieuws verschijnt weer 1 x per maand.

* Er worden vanmiddag enkele foto's gemaakt ten behoeve van de nieuwe flyer of opname in

ASV-nieuws. Wie bezwaar heeft tegen verschijning op de foto kan dat melden.

3. Verslag ALV 10 april 2019.

Mevr. Mientje Buys-Loonen: "In het verslag staat dat mevr. Marjan Walzcak ons vertegenwoordigt

in de WMO-raad. Waarom is mevr. Walzcak vanmiddag niet aanwezig om verslag te doen? Ik wil

dit genotuleerd hebben."

Er was geen afmelding van mevr. Walzcak.

4. Jaarverslag van de secretaris over 2019 en 2020.

Wiel leest dit verslag, gemaakt door Bert, voor.

5. Financieel jaarverslag over 2019 en 2020.

Corrinne geeft m.b.v. de beamer uitleg. Enkele opmerkingen over subsidies, algemene kosten en

contributies werden door Corrinne vakkundig verduidelijkt.

6. Verslag van de Financiële Commissie over 2019 en 2020.

Mevr. Francien Somers: "Vorige week zijn Theo (Nieskens) en ik bij Corrinne thuis geweest en

hebben een grondige check uitgevoerd. We mogen concluderen dat het bestuur het goed gedaan

heeft en Corrinne in het bijzonder. Wij stellen de ALV voor het bestuur decharge te verlenen voor

het financiële beleid." De ALV gaat hiermee akkoord.

7. Benoeming Financiële Commissie 2021.

Mevr. Francien Somers is herkiesbaar en stelt zich beschikbaar.

Dhr. Theo Nieskens treedt af. Opvolgster wordt mevr. Betty Dijkstra.

Reservelid wordt dhr. Ruud Röcker.

8. Mutaties bestuursleden.

Gepland in 2020:

Aftredend en stelt zich niet herkiesbaar: mevr. Ina Stoffer.

Aftredend en stelt zich niet herkiesbaar als secretaris, wel als lid: dhr. Bert Zevenhuizen.

Voordracht als secretaris: dhr. Wiel Limpens. Deze stelt zich meteen even voor.

Gepland in 2021:

Aftredend en stelt zich herkiesbaar als penningmeester: mevr. Corrinne Marendziak.

Dhr. Bert Zevenhuizen stelt zich nog een jaar herkiesbaar als bestuurslid.

De ALV gaat unaniem akkoord met bovenstaande bestuursmutaties.

9. Aanpassing Huishoudelijk Reglement.

Bernd herhaalt nog even dat de aanpassing alleen betrekking heeft op het functioneren van het

bestuur. Een vraag van mevr. Francien Somers over bevoegdheden wordt door Bernd des-

kundig beantwoord.

10. Rondvraag.

* Mevr. Sjannie van de Steeg:

1. "De telefoontjes (van Bernd in mijn geval) werden zeer op prijs gesteld."

2. "Is het de bedoeling dat wij in de toekomst hier in het Plenkhoes blijven vergaderen?

Kunnen wij bijv. niet terecht in de Johanneskerk in Sittard?"

Antwoord Bernd: In de komende tijd zullen we blijven uitkijken naar een geschikte andere lokatie.

* Dhr. Paul Stoffer:

"Een vraag aan de Activiteiten Commissie: Ik kom regelmatig bij de VVV in Sittard. Veel

suggesties zijn daar te vinden: rondvaarten e.d. Ik heb een advies aan het bestuur: ga daar

eens neuzen of bezoek de website."

Antwoord Bernd: Wij zijn bezig met een nieuwe flyer. Deze zou ook bij de VVV (Visit Zuid-

Limburg) gelegd kunnen worden.

* Mevr. Henny de Mooy:

"Bedankt voor de telefoontjes en presentjes."

* Mevr. Mientje Buys:

"In de publiciteit (media?) hoor of lees je wel eens over de KBO en ANBO, maar nooit iets

over onze vereniging ASV. Hoe kan dat?"

Antwoord Bernd: ASV is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, en daar lees of hoor je

wel meer over/van. In het ASV-nieuws zullen we belangrijke berichten van de

Koepel opnemen.

11. Ingelast agendapunt:

Dankwoord Bernd en attentie voor mevr. Ina Stoffer (aftredend bestuurslid).

Dankwoord Al en attentie voor mevr. Willemien Kamstra en mevr. Mieke Bauwens (aftredende

leden van de AC). Al, coördinator Activiteiten Commissie, doet een oproep voor nieuwe leden

van de AC. Mevr. Betty Dijkstra meldt zich aan als lid. Er blijft nog een vacature.

Attentie mevr. Lies van Thiel (voor haar vele werk voor de ASV; delegatie van het bestuur gaat bij Lies langs).

12. Sluiting.

Bernd sluit om 15.15 uur de vergadering.

Pauze

Na de pauze nam ons lid dhr. Ruud Röcker ons aan de hand van bewegende beelden mee naar de voormalige Rositta-fabriek in Sittard. Voorwaar een interessante film over een stukje industriële

nostalgie.

Daarna werd er nog gezellig gebabbeld onder het genot van een drankje.

Notulist: Wiel