ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Verslag ALV 13 april 2022

Verslag van de 6e Algemene Ledenvergadering

van de Algemene Senioren Vereniging ZW Limburg
op woensdag 13 april 2022 om 14.00 uur

in het Plenkhoes, Bachstraat 2, 6164 BZ Geleen

Aanwezig: 37 leden, van wie 5 bestuursleden, te weten:

Bernd Kreykenbohm (voorzitter), Corrinne Marendziak,

Bert Zevenhuizen, Al Schmidt en Wiel Limpens.

Afmeldingen: 12.

  1. Opening en agenda.

Bernd opent de vergadering om 14.10 uur.

Er zijn geen aanvullende agendapunten.


2. Mededelingen en ingekomen stukken.

* Mededelingen:

  1. Lidmaatschap FASv. Na een moeizame start van FASv is de informatievoorziening nu veel  beter. 

      We krijgen veel informatie en hebben als bestuur besloten lid te blijven. Bovendien is de vereniging automatisch lid van de 

      Koepel Gepensioneerden die een stem "in Den Haag" heeft.

 2.  Locatie inloopmiddagen. Het Plenkhoes voldoet niet aan alle eisen/maatstaven van de leden.

      Daarom hebben we een achttal andere locaties in Geleen bekeken en gelet op grootte en inrichting zaal, hoogte zaalhuur, kosten consumpties, 

      parkeermogelijkheid enz., enz.

      Tot nu toe hebben we geen locatie gevonden die beter is dan de huidige. Voorlopig blijft het Plenkhoes onze "thuisbasis".

 3. Dagtocht Brussel. Stand van zaken: 39 aanmeldingen. Kan aangevuld worden tot 50.

     * Ingekomen stukken:

       Elke maand krijgen we veel informatie van o.a. FASV, de Koepel Gepensioneerden, gemeente en verenigingen. 

       Wij als bestuur kijken daar naar en als het van belang is, nemen we dat op in het ASV-nieuws.


3. Verslag ALV 11 augustus 2021.

    Er zijn geen vragen en/of opmerkingen over het verslag. Het wordt bij dezen geaccordeerd door de ALV.

4. Jaarverslag van de secretaris over 2021.

    De secretaris leest dit verslag voor.

5. Financieel jaarverslag over 2021.

    Corrinne geeft m.b.v. de beamer vakkundig uitleg.

6. Verslag van de Financiële Commissie over 2021.

     Mevr. Betty Dijkstra: "Francien (Somers) en ik hebben de financiën gecontroleerd; alles was goed en duidelijk genoteerd. 

     Wij stellen de ALV voor, het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid." De ALV gaat hiermee akkoord.

7. Benoeming Financiële Commissie 2022. Mevr. Betty Dijkstra en dhr. Ruud Röcker vormen in 2023 de financiële commissie over het 

    boekjaar 2022. Mevr. Jorissen-Mossinkoff en mevr. Becx geven zich op als reservelid.

8. Mutaties bestuursleden.

    - 1. Bert Zevenhuizen treedt af als bestuurslid.

    - 2. Bernd Kreykenbohm treedt af als voorzitter; hij blijft bestuurslid.

    - 3. Het bestuur draagt voor te benoemen als bestuurslid en tevens voor te dragen als voorzitter: Hilco IJtsma. 

          (Er zijn verder geen voordrachten bij het bestuur binnengekomen).

           Hilco stelt zich voor aan de aanwezigen:

   De ALV gaat unaniem akkoord met bovenstaande bestuursmutaties.

9. Rondvraag.

Mevr. Van Mourik-Schouten: Heel leuk dat er tijdens Corona af en toe een telefoontje van het bestuur kwam om te informeren hoe 't ging.

Bernd Kreykenbohm neemt afscheid van Bert als voormalig secretaris en bestuurslid. Hij roemt Bert voor zijn vele werk voor de vereniging en overhandigt hem een afscheidscadeau van de vereniging.

Bert neemt het cadeau in dank aan en wil ook wat teruggeven aan de vereniging: een "herinneringsoorkonde" uit 1981 t.g.v. het zilveren jubileum van de "Sociëteit voor Ouderen afdeling Geleen van de Algemene Nederlands Bond voor Ouderen".

Ook belooft Bert deze week een brief te sturen naar de minister van financiën om hem te waarschuwen voor de combinatie: sleutel schatkist en Liane den Haan [Vroegere bestuurder ANBO (van 2005-2020), fractievoorzitter 50PLUS (<3 maanden in 2021) en huidige fractievoorzitter Fractie-Den Haan.]

Bernd bedankt met een bloemetje ook Berts echtgenote Coby voor de steun aan Bert.

10. Sluiting.

Bernd sluit om 15.00 uur de vergadering en draagt de denkbeeldige voorzittershamer over aan Hilco.

Pauze

Na de pauze leest mevr. Betty Dijkstra-Visser een mooi gedicht voor, speelt Ina een spelletje met

de heer met de grootste neus, de dame met de mooiste japon, de heer met de dikste buik, de mevrouw met de meest blauwe ogen en de heer met het kaalste hoofd. Afrondend is er een hoofdbrekende plaatsnamen-/spreekwoorden en gezegdesquiz.

Daarna wordt er nog gezellig gebabbeld onder het genot van een drankje.

Notulist: Wiel