ASV Zuidwest Limburg

Click here to edit subtitle

Verslag ALV 14-03-2018

VERSLAG VAN DE 3de ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
ASV ZUIDWEST LIMBURG VAN 14 MAART 2018

Aanwezig: 36 leden

Afmeldingen: 6 leden

 1. Opening:
  De voorzitter opent de vergadering om 14.10 uur. Hij heet iedereen welkom.
 2. Mededelingen:
  De secretaris meldt de namen van de 6 leden, die zich hebben afgemeld voor deze vergadering. Er zijn verder geen mededelingen.
 3. Verslag van de Algemene Jaarvergadering van 19 april 2017:

- punt 9: De belastingdienst heeft onze aanvraag voor de ANBI status afgewezen, omdat wij niet aan de eis voldoen, dat 90 % van onze activiteiten in het maatschappelijk belang dienen te zijn.

- punt 10: Ecsplore is op 13 februari gestart met een serie van 10 wekelijkse bijeenkomsten “Meer bewegen voor ouderen”.

 1. Jaarverslag over 2017 van de secretaris:
  Op verzoek van de vergadering wordt de inleiding als volgt gewijzigd:
  “In maart van dit jaar werden we opgeschrikt door een bericht van het kerkbestuur van de Ontmoetingskerk, dat we geen gebruik meer konden maken van de Herberg. Daarom weken we voor onze bijeenkomsten uit naar het Trefpunt. Na de zomerstop konden we gelukkig weer terug naar ons oude honk”.
  De vergadering keurt het verslag verder goed.

 2. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018:
  De penningmeester geeft een power point presentatie van het financieel jaarverslag.
  Het verslag is voor iedereen heel duidelijk opgesteld. We zijn als vereniging gezond, maar niet kapitaal krachtig genoeg om posten als Afschrijving en Onkostenvergoeding op te voeren.
  De begroting voor 2018 voorziet een overschot van slechts € 75,-- . Toch willen we de contributie niet verhogen.
  De vergadering keurt vervolgens het verslag en de begroting goed.
 3. Voorstel tot toevoeging van een artikel aan het Huishoudelijk Reglement:
  De voorzitter verduidelijkt de noodzaak om een regeling vast te leggen voor de zittingsduur (2 jaar) en samenstelling (2 leden + 1 reserve lid) van de Kascommissie.
  De vergadering is akkoord met het voorstel.
 4. Verslag van de Financiële Commissie:
  Wegens ziekte van de heer Slomp, hebben mevrouw Van der Stroom en de heer Van Hekke de stukken gecontroleerd.
  De heer Van Hekke doet verslag : de controle heeft plaats gevonden bij mevr. Van der Stroom. Alles is pico bello bevonden.
  Hij adviseert de vergadering het bestuur decharge te verlenen. Hetgeen geschiedt.
  De voorzitter bedankt de commissieleden voor hun werk.
 5. Benoeming Financiële Commissie 2019:
  Mevrouw Van der Stroom en de heer Slomp worden benoemd tot de Kascommissie voor 2019. De heer Schols stelt zich beschikbaar als reserve.
  De vergadering gaat akkoord.
 6. Bestuursmutaties:
  Het rooster van aftreden treedt pas in 2019 in werking. Maar het bestuur behoeft uitbreiding. De voorzitter memoreert, dat de afgelopen week 3 bestuursleden tegelijk in het ziekenhuis verbleven, waaruit onze kwetsbaarheid nog maar eens blijkt.
  Wegens gezondheidsproblemen én omdat hij zich bij de oprichting in 2015 tijdelijk beschikbaar stelde, wil de voorzitter graag eerder uit het bestuur gaan. Walter Lennertz was bereid hem tijdelijk op te volgen, maar heeft zich na een hartinfarct terug getrokken.
  Bernd Kreykenbohm is bereid gevonden om in het bestuur te gaan en, na een tijdje mee te draaien, de taak van voorzitter op zich te nemen.
  Op verzoek van mevrouw Buys verteld Bernd, dat hij oorspronkelijk lid was van de ANBO Maastricht, maar uit respect voor onze poging een doorstart te maken lid werd van de ASV en dat is gebleven vanwege de gezellige bijeenkomsten.
  De vergadering gaat akkoord met zijn benoeming.
 7. Rondvraag:

- De voorzitter roept de leden op mee te doen aan de gezellige gymnastiek middagen van Ecsplore.

- Mevrouw Stoffer roept leden op zich bij haar te melden voor deelname aan één van de wandelingen die Waterschap Roer en Overmaas organiseert.

 1. Sluiting:
  De voorzitter sluit de vergadering om 15.30 uur.